SIMON STEVIN in Oostende

Het gloednieuwe onderzoeksschip, de Simon Stevin, vaart voor het eerst haar thuishaven Oostende binnen!


Op vrijdag 25 mei 2012 rond 13 uur voer het onderzoeksschip Simon Stevin - het nieuwste pronkstuk voor het Vlaamse wetenschapsbeleid, tevens het eerste Vlaamse nieuwbouw-onderzoeksschip - haar thuishaven Oostende binnen. De Simon Stevin zal een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek bedienen. Het marien onderzoek in Vlaanderen wordt uitgevoerd aan de universiteiten en wetenschappelijke instellingen en is multidisciplinair, gaande van fysische oceanografie, visserijonderzoek, mariene biologie, microbiologie, chemie, technologie, archeologie tot aardwetenschappen. Allen hebben nood aan een zeegaand platform om de zeeën en oceanen te bestuderen. De komst van de Simon Stevin onderlijnt het belang van wetenschappelijke kennis en technologische vernieuwing om de grote zee-uitdagingen aan te pakken en om de kansen die de Noordzee ons biedt optimaal te benutten. Het onderzoek uitgevoerd aan boord zal onder andere bijdragen tot het duurzaam beheer van de zee, de blauwe economie en de internationale uitstraling van ons zeewetenschappelijk onderzoek.  

De Simon Stevin voer Oostende binnen exact vijf jaar na de eerste technische vergadering omtrent de potentiële bouw van een nieuw oceanografisch onderzoeksschip voor Vlaanderen. Het tussenliggende traject was succesvol dankzij de financiëring van de Vlaamse Overheid en door een vlotte samenwerking tussen VLOOT (de reder van de Vlaamse overheid, verantwoordelijk voor de operationaliteit van het vaartuig) en het VLIZ (verantwoordelijk voor het wetenschappelijke programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur). Tijdens dit vijfjarig proces zijn VLOOT dab en VLIZ erin geslaagd om een evenwicht te vinden tussen de noden van het zeewetenschappelijk onderzoek enerzijds en het budget en de technische mogelijkheden anderzijds. Deze goede verstandhouding tussen VLOOT en VLIZ werd op maandag 21 mei 2012 bestendigd in een nieuw samenwerkingsakkoord om het onderzoeksschip Simon Stevin in te zetten binnen een toekomstgericht kader. De Simon Stevin is gebouwd onder de ‘Damen Shipyards Group’ met de Nederlandse ‘Damen Shipyards Gorinchem’ als hoofdaannemer en in samenwerking met ‘Maaskant Shipyards’ (NL) en ‘Damen Shipyards Galatz’ (RO).  

De Simon Stevin werd gebouwd door scheepsbouwer “Damen Maaskant Shipyards”. De kostprijs van het schip was 11,5 miljoen euro (inclusief btw) en aan de wetenschappelijke uitrusting werd 1 miljoen euro besteed.  

Het schip - met een lengte van 36 m, breedte van 9,4 m en een diepgang van 3,5 m - beantwoordt aan de noden van de verscheidene mariene onderzoeksdisciplines, is uitgerust met alle standaard staalnameapparatuur en met hoogtechnologische sonartechnieken die stroommetingen (akoestische stroommeter) en karakterisering van de bodem toelaten (multibeam). Een hoogaccurate plaatsbepaling wordt verzekerd door een dynamisch positionering- en stuursysteem. Een dieselelektrische aandrijving biedt de mogelijkheid om te varen als ‘stil schip’ waardoor alle akoestische meetinstrumenten optimaal benut kunnen worden.  

Tijdens de zomermaanden zal de Simon Stevin verder proef varen. In het najaar 2012 wordt het schip gedoopt en daaropvolgend officieel in dienst gesteld.  Het onderzoeksschip zal hoofdzakelijk worden ingezet voor academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek in de zuidelijke bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het zal dienst doen als trainingsplatform voor studenten uit de marien wetenschappelijke en maritieme opleidingen en als testplatform voor nieuwe mariene of maritieme technologieën. Daarnaast staan ook educatieve tochten voor scholieren en basisscholen op het programma. Het schip zal onder Belgische vlag varen en geregistreerd zijn in Oostende. Het schip zal hoofdzakelijk ingezet worden voor dagoperaties, maar regelmatig zullen meerdaagse reizen uitgevoerd worden.  

De Simon Stevin is de opvolger van het huidige Vlaamse onderzoeksschip Zeeleeuw. De Zeeleeuw werd als loodsboot gebouwd in 1977 en in 2000 omgebouwd tot onderzoeksschip. Na meer dan 10 jaar trouwe dienst, was er nood aan een modern en goed uitgerust vaartuig, met een geringe diepgang en een vlotte toegang tot de ondiepe kustwateren van de zuidelijke bocht van de Noordzee en aanpalende riviermondingen.  

Het schip kreeg de naam 'Simon Stevin' naar de Vlaamse intellectuele duizendpoot (°1548, Brugge) met heel wat maritieme en waterbouwkundige verdiensten. 

Beelden vindt u hier en via de VLIZ-website.

29-5-2012