Bestrijding van vervuiling op zee nu ook gegarandeerd in de windmolenparken!


VLOOT en de FOD bevoegd voor Leefmilieu hadden reeds contractuele afspraken om vaartuigen in te zetten voor het ontplooien van middelen voor de bestrijding van vervuiling op zee. Voor de inzet van VLOOTschepen in de windmolenparken zijn nu aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken rond bijkomende inzet in de windmolenparken werden op 10 december 2015 geformaliseerd in een afzonderlijke overeenkomst tussen VLOOT en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hiermee werd de dekkingsgraad voor de bestrijding van mogelijke vervuiling van het zeeoppervlak substantieel uitgebreid.

NIKE AIR FORCE

12-1-2016